You are here

scrollbar 와 checkbutton 함께 사용하는방법?

안녕하세요...
scrollbar 와 listbox, 또는 scrollbar 와 text 위젯이 함께 사용되는 경우는 책에서 봤는데요.
scrollbar 를 checkbutton 와 함께 사용하려면 어떻게 해야하죠??
즉, 아래와 같이 checkbutton 이 있을때 이 리스트가 너무길어서
스크롤바를 쓰고 싶거든요..

for  { set i 1 } { $i <= 20 } { incr i} {
      checkbutton  .b$i         -text  "This is $i"     -variable v$i
      pack            .b$i
}      
       

그럼 미리 감사드리며,
좋은 주말되세요~